Polityka prywatności

 1. DEFINICJE
  1. Administrator – spółka 9 BITS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Solec 81 B /A-51 (00-382) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323228, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7010174828 oraz numer statystyczny REGON 14173329400000.
  2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  3. Polityka - niniejszy dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych.
  4. Polityka cookies - dokument określający zasady stosowania plików cookies i podobnych technologii w Serwisie oraz wykorzystywania informacji uzyskanych dzięki plikom cookies i podobnym technologiom, dostępny pod adresem: https://9bits.com/pl/polityka-cookie
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  6. Serwis - strona internetowa prowadzona przez Administratora, dostępna pod adresem https://www.9bits.com/pl
  7. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw, można się skontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail: contact@9bits.com lub przesyłając korespondencję na adres: 9 BITS sp. z o.o., ul. Królewska 16 (00-103) Warszawa, z dopiskiem: „dane osobowe”.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: contact@9bits.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. PRZETWARZANIE DANYCH
  1. Administrator przetwarza, w tym zbiera Dane osobowe Użytkownika, w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz mediów społecznościowych.
  2. Administrator może przetwarzać następujące Dane osobowe: dane o aktywności, dane geolokalizacyjne, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące urządzenia Użytkownika, preferencje Użytkownika, dane dotyczące korzystania z Serwisu, adres IP, identyfikatory, informacje zebrane dzięki plikom cookiesi podobnym technologiom.
  3. W celu uzyskania informacji na temat zasad stosowania plików cookies i podobnych technologii należy zapoznać się z Polityką cookies dostępną pod adresem: https://9bits.com/pl/polityka-cookie
  4. Administrator nie kieruje treści marketingowych do osób, które nie ukończyły 18 roku życia, ani w sposób świadomy nie przetwarza danych takich osób.
  5. Administrator może pozyskiwać Dane osobowe Użytkownika bezpośrednio od Użytkownika lub za pośrednictwem portalu społecznościowego.
 4. CELE I PODSTAWY I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:
   1. w celach analitycznych i statystycznych, czyli w celu prowadzenia analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym celu dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące;
   2. w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym celu dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące;
   3. w celu obsługi zapytań i reklamacji – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres niezbędny do zakończenia procesu obsługi otrzymanego zapytania lub reklamacji;
   4. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do momentu rozwiązania umowy lub zgłoszenia sprzeciwu.
  2. Administrator może przetwarzać Dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
  3. W każdym przypadku Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego Danych osobowych oraz poinformowany o celu przetwarzania.
  4. Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, lub do czasu ustania celu, w jakim zostały zebrane.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
  1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile prowadzone przez Administratora w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju usług oraz produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. Wspólnym administratorem Danych osobowych przetwarzanych na profilach (fanpage), w zakresie prowadzenia statystyk (w tym w ramach profilowania i wykorzystywania plików cookies), jest Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (dawniej działająca pod firmą Facebook Ireland Limited), adres: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irlandia. Wspólny administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
  3. W przypadku wspólnego administrowania, zarządzanie Danymi osobowymi odbywa się na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (dawniej działająca pod firmą Facebook Ireland Limited), którego zasady możesz znaleźć tu https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  1. W związku z korzystaniemz Serwisu, Dane osobowe Użytkownika zostanąujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym dostawcom usług informatycznych.
  2. Na podstawie zgody Użytkownika, jego Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów.
  3. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane właściwym, na podstawie przepisów instytucjom (np. organom policji, sądom) – w przypadku prowadzenia postępowania, na podstawie przepisów prawa.
 7. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  1. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
   1. dostępu do Danych osobowych, otrzymania ich kopii;
   2. żądania sprostowania swoich Danych osobowych;
   3. żądania usunięcia Danych osobowych;
   4. żądanie ograniczenia przetwarzania;
   5. prawo do przenoszenia danych.
  2. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.
  3. W przypadku przetwarzania danych Użytkownika na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICHI ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
  1. Administrator nie przekazuje Danych osobowych do organizacji międzynarodowych.
  2. Administrator może przekazać Dane osobowe do państw trzecich, tj. nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku przekazanie odbywa się o ile jest konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony:
   1. współpracy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
  3. W niektórych przypadkach Dane osobowe mogą zostać przekazane do odbiorców zpaństw trzecich tj. zpaństw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.
  4. Administrator przed przekazaniem Danych osobowych weryfikuje, czy wpaństwach trzecich, tj. państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony Danych osobowych. W określonych sytuacjach przekazanie Danych osobowych do państw trzecich może jednak wiązać się zryzykiem z uwagi na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz brak zabezpieczeń i skutecznych środków ochrony prawnej wpaństwach trzecich.
 9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
  2. W przypadku aktualizacji Polityki Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wyświetlenie informacji w Serwisie.
  3. Fakt korzystania z Serwisu będzie oznaczał akceptację zaktualizowanej wersji Polityki.
  4. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 08.04.2022r
9bits sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja: 08 Kwiecień 2022.